Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi chế biến, bãi chứa vật liệu xây dựng, sản xuất cát nhâ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi chế biến, bãi chứa vật liệu xây dựng, sản xuất cát nhân tạo của Công ty TNHH Tân Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm