Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở thông qua tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thanh Liêm: Phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở thông qua tờ rơi, tờ gấp pháp luật.
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10/01/2019 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.


(Tìm hiểu pháp luật tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thôn Nham Tràng xã Thanh Tân)

                   Để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến với người dân. Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm (Cơ quan thường trực của Hội đồng) đã tổ chức biên soạn nội dung, in ấn, cấp phát 12.000 tờ rơi, tờ gấp phổ biến pháp luật đến các ban, ngành đoàn thể thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn, các thôn xóm, các trường học, các hội nghị tuyên truyền phục vụ người dân có nh​u cầu tìm hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực luật Bảo vệ môi trường, Đất đai; thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện Luật Hộ tịch.