Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo HĐND - UBND huyện  
Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
​1. Người phát ngôn
Họ và tên: Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0912703835
Email: hoangmanhdung@hanam.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn
Họ và tên: Nguyễn Văn Điểu
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0989556520
Email: nguyenvandieu@hanam.gov.vn

3. Người cung cấp thông tin
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Chức vụ: Chánh Văn Phòng HU, HĐND và UBND huyện
Số điện thoại: 0919728285
Email: nguyenvankhanh.tl@hanam.gov.vn

4. Người cung cấp thông tin UBND các xã, thị trấn

UBND xã Thanh Hà
Họ và tên: Lê Quang Hào
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0985277372
Email: lequanghao@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Bình
Họ và tên: Phạm Văn Quảng
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 
Email: phamvanquang@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Phong
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tường
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0934609086
Email: nguyenhuutuong@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Lưu
Họ và tên: Đỗ Văn Dũng
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0982886039
Email: dovandung@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Hương
Họ và tên: Phạm Văn Nam
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0984803365
Email: phamvannam@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Nguyên
Họ và tên: Đào Quyết Tiến
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0982523962
Email: daoquyettien@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Hải
Họ và tên: Trần Văm Thắm
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0944778006
Email: tranvantham@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Nghị
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hà
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0984112495
Email: nguyenngocha@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Tâm
Họ và tên: Nguyễn Đức Viên
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0982357819
Email: nguyenducvien@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Tân
Họ và tên: Đào Xuân Ảnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0985831447
Email: daoxuananh@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Thủy
Họ và tên: Nguyễn Quang Thành
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0915669959
Email: nguyenquangthanh@hanam.gov.vn

UBND thị trấn Kiện Khê
Họ và tên: Trần Quyết Thành
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0973370019
Email: tranquyetthanh@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Phong​
Họ và tên: Nguyễn Văn Bản
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0988707462
Email: nguyenvanban@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Cần
Họ và tên: Phạm Văn Độ
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0912814610
Email: phamvando@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Thuận
Họ và tên: Hoàng Văn Đào
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 
Email: hoangvandao@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Túc
Họ và tên: Ngô Văn Tám
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0985686045
Email: ngovantam@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Sơn
Họ và tên: Lê Hải Đăng
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0356666961
Email: lehaidang@hanam.gov.vn