Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm