Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối ...

Đảng và Đoàn thể  
Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 5/7, tại Thanh tra tỉnh Hà Nam, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 5/7, tại Thanh tra tỉnh Hà Nam, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Đào Đình Trường, Phó Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
67051286_706383796474006_3279669170760843264_n.jpg
(Ảnh: Đồng chí Đào Đình Trường, Phó Bí Thư chi bộ đọc báo cáo sơ kết )

Sáu tháng đầu năm 2019, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và chương trình công tác của cơ quan triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Cấp uỷ chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng, công khai, minh bạch đến cán bộ, đảng viên về các chủ trương mới trong lãnh đạo phát triển KT-XH của tỉnh, trong hoạt động của cơ quan. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ thanh tra; Hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới; Phối hợp với Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan theo kế hoạch phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao, góp phần ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư của tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan thường xuyên được chi bộ quan tâm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã từng bước nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan. Chi bộ duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt hàng tháng, nội dung sinh hoạt thiết thực, có chất lượng. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt được bảo đảm. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức thanh tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức; triển khai thi hành Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, chi bộ Thanh tra tỉnh còn một số hạn chế như tính chủ động, chất lượng tham mưu của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc, có việc còn chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao. Trong sinh hoạt chi bộ có đồng chí chưa tích cực tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ, tinh thần tự phê phê bình và phê bình còn hạn chế; việc tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của một số ít đảng viên chưa được thường xuyên. Hoạt động phong trào của các đoàn thể, hội viên, đoàn viên còn thụ động.

Phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo, chi bộ Thanh tra tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đôn đốc các đảng viên, cán bộ công chức cơ quan tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt các nội dung từng cá nhân đã cam kết học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư chi bộ đã đề cao tinh thần đoàn kết, tích cực của cán bộ công chức, đảng viên trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, sát thực, đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu khắc phục những mặt còn hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đảng viên về thực hiện nhiêm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chi bộ Thanh tra tỉnh ngày càng phát triển.