Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm tại Sở Thông tin và Truyền thông

Công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm tại Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 22/10/2018, tại Sở Thông tin và Truyền thông, được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 23/8/2018 tiến hành công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 - 2017.

Ông Nguyễn Huy Đông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Kết luận số 61/KL-TTr ngày 16/10/2018 của Chánh Thanh thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 - 2017.

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhất trí với Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện nghiêm kiến nghị thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời hạn.​