Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 29/8/2018, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 23/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017; tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông – Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 23/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​