Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo trước hội nghị. Ảnh: Lê Hoàng

Nhìn chung, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ luôn chú trọng đến công tác dân vận, đặc biệt năm dân vận chính quyền 2019 đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tích cực chỉ đạo các cục, vụ đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quvền gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đa số cán bộ làm công tác tiếp dân được lựa chọn là những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, có trình độ và kỹ năng dân vận, vận động công dân tốt; bên cạnh đó việc phối hợp bố trí luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở tiếp công dân có tác động tích cực tới thái độ của người dân đến khiếu kiện, làm giảm căng thẳng và nguy cơ mất an ninh trật tự.

Kết quả việc chỉ đạo dân vận khéo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần đưa tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (86,2%, so với mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm tiến hành công khai dân chủ; việc bảo vệ bí mật người tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điển vụ việc ngay từ cơ sở.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Tiếp đó, thay mặt Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Hà Ngọc Anh báo cáo kết quả chung việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên phạm vi cả nước.

Sau khi nghe báo cáo của các ban ngành tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị và khẳng định việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở đã tạo bước chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả; thực hành dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí được quán triệt thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước chuyển biến tích cực

Tiếp đó, công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và ban hành, phát huy vai trò của người dân trong quá trình tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn; cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác tiếp công dân và chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai cũng đã nêu ra một số ưu điểm của công tác dân vận năm 2019 như “Chúng ta đã nỗ lực, tạo chuyển biến thật sự trong nhận thức, trong trách nhiệm của các cấp chính quyền và đội ngũ công chức trong công tác dân vận để tạo được sự đồng thuận trong người dân; Chúng ta quan tâm nhiều hơn về cải thiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải quyết, tập trung xử lý các vấn đề khiếu nại bức xúc, góp phần tạo lòng tin trong nhân dân.”

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai. Ảnh: Lê Hoàng

Ngoài ra, bà Mai còn thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác dân vận như: “Một bộ phận người dân có cuộc sống còn khó khăn, dân nhập cư cần phải có sự quan tâm nhiều hơn; một số bức xúc nổi cộm trong đời sống xã hội người dân chưa giải quyết được, còn khó khăn, còn đùn đẩy trách nhiệm trong việc nhận lỗi trước người dân; một bộ phận người đứng đầu, cán bộ, công chức trong quá trình quan hệ với người dân chưa đảm bảo pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa gương mẫu, còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng đến lòng tin của người dân; hiệu lực hiệu quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước chung còn chưa cao”.

Từ những điểm trên, Trưởng Ban Dân vận TW chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như đẩy mạnh dân vận chính quyền lồng ghép từ nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo lòng tin trong người dân, cư xử với người dân đúng mực chính là cách dân vận tốt nhất; cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận và lấy dân vận chính quyền là trọng điểm, quan trọng nhất trong công tác dân vận. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng và trách nhiệm với người dân trong đó trọng tâm, nòng cốt là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2020, Ban dân vận Trung ương sẽ phát động năm dân vận khéo cho toàn hệ thống chính trị và lấy nòng cốt là các cơ quan hành chính nhà nước và toàn thể công chức viên chức./.​