Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 9 năm 2019

Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 9 năm 2019
Trong tháng 10 năm 2019 thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành tiến hành 17 cuộc thanh tra (thanh tra huyện, thành phố 10 cuộc). Kết thúc thanh tra trực tiếp tại 7 đơn vị. 2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 2.1. Công tác tiếp dân Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 21/10/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 12 lượt = 21người. Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 154 lượt người. Trong tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan đã chủ động thực hiện tiếp công dân theo quy định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Các cấp, các ngành đã tiếp nhận 34 đơn thư. Đơn thuộc cấp xã, phường, thị trấn là 23 vụ việc; cấp huyện, thành phố là 11 vụ việc.
Kết quả giải quyết đơn thư, trong tháng 10 năm 2019, các cấp, các ngành đã giải quyết được 47 vụ việc thuộc thẩm quyền (trong đó có 17 vụ việc cũ chuyển sang). Cấp xã, phường, thị trấn đã giải quyết: 33 vụ việc; Cấp huyện, thành phố đã giải quyết: 14 vụ việc. Trong 47 vụ việc đã giải quyết: 02 vụ tố cáo (tố cáo sai); 01 vụ khiếu nại (khiếu nại sai) 44 vụ kiến nghị, phản ánh (02 vụ kiến nghị đúng, 42 kiến nghị sai). Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết 02 vụ Khiếu nại (Thanh tra tỉnh 02 vụ việc). Các cấp các ngành tiếp tục tiến hành việc kiểm tra, rà soát 27 vụ việc. Đã tiến hành xác minh 11 vụ việc báo cáo UBND tỉnh còn 16 vụ việc các cấp các ngành tiếp tục xác minh làm rõ. ​​​