Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm Thi đua số 2 (Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng) ký giao ước thi đua năm 2019

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Cụm Thi đua số 2 (Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng) ký giao ước thi đua năm 2019
Ngày 11/3, tại Thanh tra tỉnh Hà Nam,  Cụm thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng gồm: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.

​​Trong năm 2019, Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", gắn thi đua với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Chủ động xây dựng các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị.

Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, sự phối hợp của các đoàn thể trong chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động như công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

54514710_605273569939137_540567315473760256_n.jpg

          Thanh tra các tỉnh cũng xác định tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong hoạt động thanh tra chú trọng nội dung thanh tra các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của ngành thanh tra, xây dựng văn hóa thanh tra; nhân rộng điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua.

54729960_2172677409489836_4769947939718037504_n.jpg

Thông qua phong trào thi đua, nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thanh tra của cụm.

Tại hội nghị, Thanh tra các tỉnh đều thống nhất triển khai các phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức. Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh và của Thanh tra Chính phủ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.​