Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 tại Sở Y tế

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 tại Sở Y tế

Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Tổ công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 04/4/2019, Tổ công tác tiến hành làm việc với Sở Y tế để thẩm tra hồ sơ đánh giá hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của đơn vị năm 2018.