Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 04 đối với UBND xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 04 đối với UBND xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thực hiện Kết luận số 04/KL-TTr ngày 10/01/2019 về Thanh tra việc thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 466/TTr-NV4 gửi UBND xã Tiên Nội về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 10/01/2019 của Thanh tra tỉnh. ​