Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 34 đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 34 đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Thực Kết luận số 34/KL-TTr ngày 17/6/2019 Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban QL các KCN tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2017-2018.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 463/TTr-NV4 gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 34/KL-TTr ngày 17/6/2019 của Thanh tra tỉnh.​