Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 35 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 35 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Thực Kết luận số 35/KL-TTr ngày 17/6/2019 Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham  nhũng năm 2017-2018.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 464/TTr-NV4 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 35/KL-TTr ngày 17/6/2019 của Thanh tra tỉnh.