Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 360/KLTTr-UBND (lần 2) đối với Công ty CP sản xuất VLXD Lý Nhân

Đôn đốc kết luận thanh tra số 360/KLTTr-UBND (lần 2) đối với Công ty CP sản xuất VLXD Lý Nhân
Thực hiện Kết luận số 360/KLTTr-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Hà Nam tại 17 đơn vị sản xuất gạch Tuynel trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc (lần 2) số 338/TTr-NV4 gửi Công ty CP sản xuất VLXD Lý Nhân về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 360/KLTTr-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Hà Nam.