Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 37 đối với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 37 đối với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà

Thực hiện Kết luận số 37/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà.

Ngày 14/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn số 334/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 37/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Thanh tra tỉnh. ​