Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty TNHH xây dựng và kết cấu thép 977

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty TNHH xây dựng và kết cấu thép 977

Thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH xây dựng và kết cấu thép 977.

Ngày 14/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn số 333/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH xây dựng và kết cấu thép 977 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Thanh tra tỉnh. ​