Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 39 đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại 971

Tuyên truyền phổ biến  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 39 đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại 971

Thực hiện Kết luận số 39/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại 971.

Ngày 14/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn số 332/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH xây dựng và thương mại 971 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 39/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Thanh tra tỉnh. ​