Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 40 đối với Công ty TNHH Thi Sơn

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 40 đối với Công ty TNHH Thi Sơn

Thực hiện Kết luận số 40/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH Thi Sơn.

Ngày 14/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn số 331/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Thi Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 40/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Thanh tra tỉnh. ​