Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 41 đối với Công ty CP Châu Giang

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 41 đối với Công ty CP Châu Giang

Thực hiện Kết luận số 41/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty Cổ phần Châu Giang.

Ngày 14/8/2018 Thanh tra tỉnh có công văn số 330/TTr-NV4 gửi Công ty CP Châu Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 41/KL-TTr ngày 06/6/2018 của Thanh tra tỉnh.

​