Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 59 đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ

Hoạt động nghiệp vụ  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 59 đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ

Thực hiện Kết luận số 59/KL-TTr ngày 31/7/2019 về Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ (TECHCONS).

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 461/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ (TECHCONS) về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 59/KL-TTr ngày 31/7/2019 của Thanh tra tỉnh.  ​​