Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo "Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở...

Diễn đàn thanh tra  
Hội thảo "Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay"

Ngày 07/12/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học "Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay" do TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Hội thảo

Vấn đề kiểm soát quyền lực giữa cơ quan nhà nước lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong Hiến pháp năm 2013, một văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất ở nước ta hiện nay.Trong đó, giám sát, đánh giá hành chính được coi là một phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền hành pháp; là thước đo nhằm kiểm tra, đánh giá và chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan, của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Để nhận diện, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động này, cần thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện về cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, cần làm rõ vị trí, vai trò và các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các thiết chế trong giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước như kiểm tra,giám sát của Đảng, các cơ quan quyền lực nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đồng thời, cần làm rõ vị trí,vai trò của các cơ quan thanh tra với tính chất là một công cụ quan trọng trong quản lý, một phương thức góp phần kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp từ chính bên trong nội bộ của nền hành chính nhà nước.


Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận về: nội dung, phương thức giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; nhu cầu và nội dung đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giá trị pháp lý của kết quả giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và giám sát đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính ở một số nước trên thế giới.


Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, buổi hội thảo là dịp để các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn trao đổi, chia sẻ và đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong cơ chế giám sát việc thực thi công vụ ở nước ta hiện nay, mà trước hết là giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra các quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm đổi mới cơ chế giám sát này trong thời gian tới./.