Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UB ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ III.

Ngày 23/8/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTr quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017.

Đối tượng thanh tra: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Bình Lục.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc theo quy định của Luật Lao động kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.​