Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn đối với Sở Khoa học và Công nghệ; than...

Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn đối với Sở Khoa học và Công nghệ; thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn năm 2016 - 2018

Ngày 11/01/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTr quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn đối với Sở Khoa học và Công nghệ; thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn năm 2016 - 2018.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.​​​