Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng chống tham nhũng

Diễn đàn thanh tra  
Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng chống tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - Thực hiện việc phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phòng ngừa về tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP triển khai tổ chức Diễn đàn về thi hành các quy định về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Ảnh minh họa - Intenet 

Diễn đàn nhằm quán triệt, thảo luận về những quy định của pháp luật PCTN về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trao đổi, thảo luận về việc cụ thể hóa và thực hiện các quy định của pháp luật PCTN về phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu việc tổ chức phải đảm bảo khách quan, hiệu quả, phục vụ thiết thực việc thi hành các quy định của pháp luật PCTN về phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; làm rõ công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia và phù hợp với các quy định có liên quan.

Dự kiến, Diễn đàn sẽ tập trung quán triệt và thảo luận nội dung của các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước được quy định ở Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Trong đó, tập trung mội số nội dung cơ bản sau: Sự cần thiết và phù hợp của các biện pháp phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; nội dung và việc triển khai thực hiện quy định xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; cơ chế và biện pháp bảo đảm tuân thủ liêm chính trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định về phòng ngừa tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là các quy định phòng ngừa áp dụng bắt buộc đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức; quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình). Việc triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị cụ thể hóa các quy định.

Thời gian tổ chức dự kiến thực hiện vào ngày 12/12/2019 tại Hà Nội./.