Ảnh minh họa  

Kế hoạch nêu rõ, Thanh tra Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Chính phủ xem xét, thông qua vào tháng 01/2020.

Thành lập Tổ công tác xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 23 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện các tài liệu: Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về thanh tra; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác đối với đề nghị xây dựng Luật và Đề cương dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tổ công tác sẽ làm việc theo theo nhóm và làm việc tập trung. Tổ công tác sẽ được phân công thành các nhóm phụ trách nội dung cụ thể; sau khi các nhóm hoàn thành sản phẩm sẽ tiến hành họp toàn thể để  góp ý hoàn thiện các tài liệu của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Tổ công tác làm việc định kỳ hàng tuần (bắt đầu từ ngày 22/11/2019 cho đến khi được Quốc hội thông qua và đưa vào Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020 – dự kiến vào tháng 6/2020)./.