Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 t...

Đảng và Đoàn thể  
Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 08/7, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có các đồng chí là cán bộ phòng nghiệp vụ theo dõi khu vực của Cục 1 Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh; lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành thuộc tỉnh; báo Thanh tra, báo Hà Nam, đài truyền hình...

66694356_450057772501564_6460020963718201344_n.jpg

(Đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019)

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 163 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.009 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 311 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 5.901 triệu đồng. Đã kiến nghị xử lý: thu hồi 2.804,6 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán 484,5 triệu đồng; kiến nghị khác 2.611,9 triệu đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 311 trường hợp với số tiền xử phạt vi phạm là 2.611,9 triệu đồng, tổng số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1.869 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.359 lượt (tiếp thường xuyên 1.169 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 1.190 lượt) công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp nhận 1.082 đơn thư các loại (qua phân loại có 550 đơn đủ điều kiện xử lý), giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, có 197 đơn khiếu nại, tố cáo (135 đơn khiếu nại, 62 đơn tố cáo) với 38 vụ việc (15 vụ khiếu nại, 23 vụ tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2018; đã giải quyết 31/38 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (12/15 vụ việc khiếu nại, 19/23 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 81,6%. Trong số 31 vụ việc đã giải quyết, có 03 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn, có 08 vụ việc công dân tái khiếu. Hiện nay, còn 07 vụ việc (khiếu nại 03 vụ, tố cáo 04 vụ) các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung giải quyết theo quy định pháp luật. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bảo vệ và trả quyền lợi cho 05 người; kiến nghị xử lý hành chính 03 người; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 thành lập tổ công tác và bộ phận giúp việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Tổ công tác đã xây dựng Kế hoạch số 33/KH-TCT ngày 30/5/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Triển khai thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 đối với các đối tượng phải kê khai trên địa bàn tỉnh. Có 57/57 đơn vị, sở, ban, ngành đã thực hiện; Tổng số người phải kê khai là 4.988/4.988 người, đạt 100%; số người được công khai theo hình thức niêm yết là 1.817 người; số người được công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp là 3.171 người. Số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý là 183 người. Đến 31/5/2019, số đơn vị trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ NSNN đã thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng là 551/756 đơn vị (đạt 72.9%); số người hưởng lương từ NSNN đã thực hiện chi trả lương qua tài khoản ngân hàng 17.041/23.806 người (đạt 71.6%). 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN tại 24 đơn vị.

Bám sát Chương trình công tác, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện giám sát các Đoàn thanh tra theo quy định; 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành Thanh tra thực hiện đôn đốc 17 kết luận thanh tra. Kết quả xử lý về kinh tế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thu hồi 133,813 triệu đồng (đạt 100%); Qua đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, những sai phạm cơ bản đã được xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, các cơ quan thanh tra toàn tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, chỉ đạo sâu sát để hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2019; chú trọng thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất các vụ việc tiêu cực do nhân dân, công luận phát hiện; tăng cường thanh tra trách nhiệm về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, thành phố và các sở ngành đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo. 

66766111_2309490815786340_397557274022772736_n.jpg

(Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến –Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Hải Yến đề nghị ngành thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời, các cơ quan thanh tra cũng cần tăng cường công tác thanh tra gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các đơn vị thanh tra, đoàn thanh tra, hạn chế tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra. Đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo cần thực hiện đúng luật Tiếp công dân, người đứng đầu chính quyền các cấp tiếp dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo xem xét giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Tập trung triển khai, rà soát vụ việc theo các tiêu chí xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Giải quyết kịp thời theo thời hạn luật định các khiếu nại, tố cáo của công dân được xem xét, giải quyết trên cơ sở chính sách, pháp luật và thực tiễn gắn với điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể để giải quyết thấu đáo vụ việc, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai; Luật Tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức thanh tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức; triển khai thi hành Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra./.

 

66735951_1229785003847710_410840443933163520_n.jpg

(Ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng)​