Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÊ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tin trong ngành  
THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÊ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thực hiện Văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện. Để phát huy hiệu quả việc sử dụng phần mềm trong quản lý, vận hành sử dụng và khai thác phần mềm,Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn.

 Ngày 24/9, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh với thành phần là lãnh đạo, cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Mục đích của việc tập huấn, sử dụng phần mềm  Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện, nhằm thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước, tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác và kịp thời về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​