Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018

Tuyên truyền phổ biến  
Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018
Ngày 06/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 có Văn bản số 25/TTCP-HĐT, Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018. 

Toàn văn Thông báo tại file đính kèm: