Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương
Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​