Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toạ đàm: "Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới”

Diễn đàn thanh tra  
Toạ đàm: "Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới”
Ngày 12/11, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ tổ chức Toạ đàm khoa học "Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới" nhân dịp chào mừng 74 năm Ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra và TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT đồng chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có Nguyên Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, Lê Tiến Hào cùng đại diện Lãnh đạo Thanh tra một số Bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lước và Khoa học thanh tra cho biết, từ năm 1993 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã triển khai nghiên cứu một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, hàng trăm đề tài khoa học cấp bộ và đề tài khoa học cấp cơ sở, nhiều chuyên đề khoa học; đồng thời, tổ chức nghiên cứu khảo sát thực tiễn trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nhiều nội dung khác như tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, quản lý Nhà nước. Các kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra đã trở thành nguồn tài liệu quan trọng, có giá trị tham khảo cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra, giảng viên, học viên của Trường Cán bộ Thanh tra, cán bộ các cơ quan Nhà nước, các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu.

Chia sẻ, thảo luận tại Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: Lịch sử phát triển và những đóng góp của sự nghiệp khoa học thanh tra đối với sự phát triển của ngành Thanh tra; những hạn chế, bất cập trong công tác nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra trong thời gian qua, những yêu cầu, thách thức và thời cơ đặt ra đối với sự nghiệp khoa học của ngành Thanh tra. Bên cạnh đó, ý kiến các đại biểu cũng nêu định hướng nội dung nghiên cứu trọng tâm của ngành Thanh tra trong thời gian tới, đồng thời khẳng định những định hướng đó là vấn đề hết sức quan trọng thể hiện tầm nhìn và chiến lược nghiên cứu của TTCP, ngành Thanh tra.

Kết luận Toạ đàm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu, lãnh đạo Viện CL&KHTT tổng hợp, tiếp thu tất cả các ý kiến của đại biểu, tiếp tục kế thừa kết quả nghiên cứu của các thế hệ đi trước, đưa ra những giải pháp, khắc phục khó khăn, tăng cường nâng cao trách nhiệm người làm khoa học học, phát huy vai trò người làm công tác nghiên cứu của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Thu hút nguồn nhân lực, nguồn tài chính để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học để tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành Thanh tra trên các phương diện hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước, quản trị nội bộ, xây dựng lực lượng, nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, công cuộc đổi mới đang đặt ra rất nhiều vấn đề đòi hỏi phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, phát triển sự nghiệp nghiên cứu góp phần tạo lập cơ sở khoa học tin cậy làm nền tảng cho việc xây dựng và hoàn thiện chiến lược, chính sách, thể chế của Ngành để có thể vươn tới những giá trị cao hơn. Do đó, người làm công tác nghiên cứu khoa học càng phải nỗ lực hơn nữa, nắm bắt xu thế, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để áp dụng lý luận vào thực tiễn một cách có hiệu quả./.​