Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg

Tin tức sự kiện Tin hoạt động thanh tra  
Triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg
Ngày 24/6/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1018/TTCP-C.IV về việc triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg.
Toàn văn Văn bản và Tài liệu Hội nghị có tại bản đính kèm:​
tài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc (1).PDF