Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Lại Văn Liên, địa chỉ xóm 4, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Lại Văn Liên, địa chỉ xóm 4, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý

Ngày 22/03/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Lại Văn Liên,  địa chỉ xóm 4, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý với nội dung: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của gia đình để xây dựng Dự án khu đô thị Liêm Chính và đề nghị được mua thêm 02 xuất đất tái định cư.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại, đơn khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.  Ngày 12/04/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 130/TTr trả lại đơn và hướng dẫn ông Lại Văn Liên gửi đơn khiếu nại đến UBND thành phố Phủ Lý để được giải quyết theo thẩm quyền.​​​