Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản của Trung ương  
29/01/2019
Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
29/01/2019
Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
12/11/2018
Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
19/06/2013
Ngày 16 tháng 4 năm 2013 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/1013/TT-BNV V/v Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013. Tải văn bản xem chi tiết ở dưới.
12
Previous Page 1-15 Next Page