Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây...

Tin tức sự kiện  
Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025.