Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Đảng ủy Văn phòng  
Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Thực hiện Chương trình hành động số 54/Ctr/TU ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
Tin liên quan