Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam năm 2019

Tuyên truyền cải cách hành chính  
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam năm 2019
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-VPUB về kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam năm 2019.
Tin liên quan