Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-VPUB Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Tin liên quan