Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hà ...

Tin tức sự kiện  
Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho các cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

anh 1.jpg

Các đại biểu dự tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, triển khai một số nội dung cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 92 ngày 7/8/2017của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định về kiểm soát TTHC; thông tư số 02 ngày 31/20/2017 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Một số nội dung cơ bản về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thông tư số 01 ngày 23/11/2018 của VPCP; Quyết định số 08 ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính và phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (Http://motcua.hanam.gov.vn).

anh 2.jpg

Công dân thực hiện các TTHC tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh 


Thông qua tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng; cập nhật các quy định mới cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu rà soát, đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Nguồn: hanamtv.vn