Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội
Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Xem chi tiết Thông tư 02/2019/TT-BNV 2019.01.24 THong tu 02-TT02_BNV.pdf