Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của TTg về việc tăng cường năng ...

Tin tức sự kiện  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3369/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 3369/KH-UBND  2019.11.14. Ke hoach 3396.pdf