Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Sáng ngày 06/7/2022, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ…

Noi-vu.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế. Trọng tâm là việc tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách để khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và tiến độ theo kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực; 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc áp dụng công cụ theo dõi, đánh giá cải cách hành chính phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, đến quý II/2022, số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đạt 86%, tăng mạnh so với năm 2020 (năm 2020 chỉ số này chỉ đạt 30%).

D54073ff517e9220cb6f.jpg 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: 6 tháng qua cùng với cả nước, toàn ngành vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Toàn ngành đã nỗ lực, đổi mới, linh hoạt và trách nhiệm tạo ra được những chuyển biến rất quan trọng tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét của ngành Nội vụ cả nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách khi dự kiến đưa vào cuộc sống để bảo đảm tính khả thi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất về thể chế. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng đó, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy nhanh số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (đạt 90% trở lên) đề ra, tiết giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo…/.