Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự á...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý
Ngày 08/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số  418/TB-STN&MT về việc thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý.
Tin liên quan