Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền
Sáng ngày 12/8/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_2403.jpgCác đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

DSC_2407.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu thảo luận tại phiên họp

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề về: Cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh tỷ lệ phân bổ ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tế và các tiêu chí của trung ương…

DSC_2409.jpg Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung vào những đề án thúc đẩy kinh tế phát triển; phối hợp với Sở Tài chính làm rõ vấn đề liên quan, đảm bảo tính hiệu quả của đề án; rà soát và bám sát bộ tiêu chí về nông thôn mới của trung ương để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí văn hóa trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2022 - 2023.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung nội dung hỗ trợ học phí, hỗ trợ đào tạo nghề đối với học sinh học tại các cơ sở đào tạo nghề; nghiên cứu cơ chế đối với trường dạy nghề tư nhân.

Sở Xây dựng trình: Đề án hỗ trợ vốn tín dụng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định quy định phân cấp, phối hợp Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016.

Sở Nội vụ trình dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông trình dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại các cơ sở pháp lý, văn bản đã hết hiệu lực. Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo, trong nội dung quyết định chỉ rõ số lượng tiếp nhận biên chế hàng năm và số lượng thi chuyên viên chính phải được sự cho phép của UBND tỉnh.

Kết luận nội dung về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cơ bản nhất trí với nội dung do Sở Thông tin và Truyền thông trình./.