Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá

Ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9/2020.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.