Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Nội vụ tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khó...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Nội vụ tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn báo cáo của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

1. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ thuộc diện dôi dư và nghỉ hưu trước tuổi do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

khainv.jpg

​Ông Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên -  Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp

Trả lời

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1677/KH-UBND ngày 28/8/2023 về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Để việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đạt được hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh để kịp thời hỗ trợ, khuyến khích cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Hà Nam nghỉ việc, ổn định đời sống, tạo việc làm mới, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025. Dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

2. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Trịnh Xá, xã Đình Xá, thành phố Phủ Lý đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp đối với chức danh trưởng các chi hội, đoàn thể do hiện nay chưa có phụ cấp.

Trả lời

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh). Trong dự thảo Nghị quyết mới, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh: Phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng: hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội người cao tuổi, bí thư chi đoàn thanh niên. Dự kiến UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

3. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp cho bí thư chi bộ; trưởng thôn; trưởng ban công tác mặt trận thôn loại 3 để mức phụ cấp giữa thôn loại 2 với thôn loại 3 phù hợp và xem xét có phụ cấp cho phó bí thư chi bộ như những năm trước.

Trả lời

Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

“Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách nhà nước thực hiện khoản quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoản quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở".

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh về quy định, chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo đúng quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 2, Điều 34, Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

“Thực hiện khoản quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoản quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

 Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoản quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đó thì cấp xã thì được giữ mức khoản quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2, Điều này được khoản quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở";

Căn cứ quy định nêu trên: Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh) đảm bảo đúng quy định của Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Trong nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã đề xuất bổ sung thêm chức danh, mức hỗ trợ đối với phó bí thư chi bộ và trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố.

4. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh ấn định mức phân bổ kinh phí cụ thể cho ban công tác mặt trận; phụ cấp cho các chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn để bảo đảm sự thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, toàn huyện.

Trả lời

Thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh).

Trong nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất bổ sung thêm chức danh, mức hỗ trợ đối với phó bí thư chi bộ và trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời có quy định mức hỗ trợ hoạt động cho các thôn, tổ dân phố (bao gồm kinh phí hoạt động của ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố và các hoạt động khác của thôn, tổ dân phố theo chế độ quy định). Dự kiến UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

5. Cử tri ý kiến

Cử tri thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân đề nghị: Tỉnh sớm có Nghị quyết quy định cụ thể về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Trả lời

Thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cáp xã, ở thôn, tổ dân phố chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ- HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh). Dự kiến UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

6. Cử tri ý kiến

Cử tri thôn Nội Kiếu, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thôn nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động ở địa phương.

Trả lời

Thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh). Về kinh phí hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ dân phố lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh, căn cứ nguồn thu ngân sách của tỉnh hiện nay, UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh phân bổ cho các hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo hợp lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

7. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Trịnh Xá, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục: Đề nghị tỉnh bố trí đủ số lượng giáo viên cho các trường nhất là trường mầm non và tiểu học; đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí của trường lớp và đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn xã; tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm thiết bị giáo dục (do cơ chế đấu thầu tập trung nên tiến độ chậm).

Trả lời

Nội dung này Sở Nội vụ được phân công phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời, do đó Sở Nội vụ đã có Công văn số 1231/SNV-VP ngày 24/11/2023 về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp theo thẩm quyền./.