Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Di tích lịch sử cấp tỉnh

Di tích lịch sử - văn hóa Di tích lịch sử  
Di tích lịch sử cấp tỉnh
1. Từ đường Song Nhâm Vũ Văn Duyên Trưởng chi Ất họ Vũ Lạc Tràng
- Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 17/5/2004
2. Chùa Thịnh Châu Thượng
- Địa chỉ: Xã Châu Sơn
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
3. Đền Mẫu
- Địa chỉ: Tổ 9, Phường Quang Trung
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 20/11/2006
4. Đình Thịnh Châu Thượng
- Địa chỉ: Xã Châu Sơn
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp loại: 22/8/2007
5. Đình, chùa Đọ Xá
- Địa chỉ: Xã Thanh Châu
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 11/9/2008
6. Trận địa phòng không ghi dấu chiến công 10 nữ liệt sỹ dân quân xã Lam Hạ…
- Địa chỉ: Xã Lam Hạ
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
7. Đình Tiêu Hạ
- Địa chỉ: Xã Tiêu Động
- Loại hình: Lịch sử văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 10/12/1996
8. Đình Nhân Dực
- Địa điểm: Xã Đồn Xá
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
9. Đình Gòi Hạ
- Địa chỉ: Xã An Nội
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
10. Chùa Tái Kênh
- Địa chỉ: Xã Đinh Xá
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/01/2008
11. Khu vực Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ nhân dân đắp đập Cát Tường…
- Địa chỉ: Thôn Cát Tường, xã An Mỹ
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp loại: 31/12/2009
12. Đình An Tập
- Địa chỉ: Xã An Mỹ
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
13. Đình Cát Lại
- Địa chỉ: Xã Bình Nghĩa
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp loại: 31/12/2009
14. Đình An Thái
- Địa chỉ: Xã Tràng An
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp loại: 17/12/2010
15. Đình, đền Phạm Xá
- Địa chỉ: Xã Đinh Xá
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
16. Đền Ông, đền Bà, đền Mẫu
- Địa chỉ: Thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp loại: 26/12/2011
17. Đền Trúc
- Địa chỉ: Thôn Trịnh, xã Duy Ninh
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/12/2004
18. Đình Quan Phố
- Địa điểm: Xã Chuyên Ngoại
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
19. Đình Vũ Xá
- Địa điểm: Xã Yên Bắc
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/11/2006
20. Đền, chùa Đông Ngoại
- Địa điểm: Xã Châu Giang
- loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
21. Đình Điệp Sơn
- Địa điểm: Xã Yên Nam
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 28/01/2008
22. Đình, chùa Trì Xá
- Địa điểm: Xã Châu Giang
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 11/9/2008
23. Đình, chùa Thận Tu
- Địa điểm: Xã Yên Nam
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
24. Đình Kênh
- Địa điểm: Thôn Vân Kênh, xã Châu Giang
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
25. Đình Hoàng Thượng
- Địa điểm: Thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đông
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/12/2011
26. Đình, chùa, miếu Nha Xá
- Địa điểm: Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/12/2011
27. Đình, đền Do Lễ
- Địa điểm: Xã Liên Sơn
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/12/2004
28. Đền Thượng
- Địa điểm: Thôn Phù Lưu, xã Nguyễn Úy
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/12/2004
29. Đình Siêu Nghệ
- Địa điểm: Xã Nhật Tựu
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
30. Văn chỉ, miếu Thượng
- Địa điểm: Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
31. Đình Thụy Sơn
- Địa điểm: Xã Tân Sơn
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/11/2006
32. Đình An Đông
- Địa điểm: Xã Lê Hồ
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
33. Đình, chùa Lạt Sơn
- Địa điểm: Xã Thanh Sơn
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
34. Đình Khê Khẩu
- Địa điểm: Xã Kim Bình
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 28/01/2008
35. Đình, chùa Hồi Trung
- Địa điểm: Xã Thụy Lôi
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 28/01/2008
36. Đình, chùa Phương Khê
- Địa điểm: Xã Ngọc Sơn
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 11/9/2008
37. Đình Khuyến Công
- Địa điểm: Xã Khả Phong
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
38. Đền Bà Giát
- Địa điểm: Thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
39. Đình Khả Phong
- Địa điểm : Thôn Khả Phong, xã Khả Phong
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
40. Đình Phương Đàn
- Địa điểm: Thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
41. Địa điểm đình Bông
- Địa điểm: Thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 30/01/2011
42. Đình Yên Trạch
- Địa điểm: Xã Bắc Lý
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 02/01/1996
43. Chùa Quang Ốc
- Địa điểm: Xã Bắc Lý
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 10/12/1996
44. Đình Nội, chùa Phúc Khánh
- Địa điểm: Thôn Nội Kiếu, xã Đức Lý
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 10/12/1996
45. Đình Phù Nhị
- Địa điểm: Xã Tiến Thắng
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/5/2005
46. Đình Đồng Yên
- Địa điểm: Xã Chân Lý
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 20/11/2006
47. Đình Thư Lâu
- Địa điểm: Xã Nguyên Lý
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
48. Đình Quang Ốc
- Địa điểm: Xã Bắc Lý
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 11/9/2008
49. Đình, chùa Phú Lư
- Địa điểm: Xã Chân Lý
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
50. Đình, đền Ngô Ngoại
- Địa điểm: Xã Bắc Lý
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
51. Đình, phủ Vạn Nghệ
- Địa điểm: Xã Văn Lý
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
52. Đình, chùa Hạ Vỹ
- Địa điểm: Xã Nhân Chính
- Loại hình: Kiến trúc Nghệ thuật và Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
53. Đình Đoan Vĩ
- Địa điểm: Xã Thanh Hải
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 02/01/1996
54. Chùa Tháp
- Địa điểm: Thôn Tháp, Thị trấn Kiện Khê
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 26/8/1996
55. Chùa Lác Nội
- Địa điểm: Xã Thanh Hương
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 10/12/1996
56. Đình Gừa
- Địa điểm: Xã Liêm Thuận
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa
- Thời gian xếp hạng: 10/12/1996
57. Đền Đống Thượng
- Địa điểm: Xã Liêm Túc
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 17/5/2004
58. Đình, đền Cửa Rừn, Hang Gióng Lở
- Địa điểm: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa và Thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 09/12/2004
59. Chùa Tiên
- Địa điểm: Thôn Đồi Ngang, xã Thanh Lưu
- Loại hình: Lịch sử Văn hóa và Thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 13/5/2005
60. Đình Mai Lĩnh
- Địa điểm: Xã Liêm Phong
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/12/2005
61. Đền Trà Châu
- Địa điểm: Xã Thanh Tâm
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/8/2007
62. Đền, chùa Chanh
- Địa điểm: Thôn Chanh, xã Liêm Sơn
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/01/2008
63. Đình Kênh Cạn
- Địa điểm: Xã Thanh Lưu
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 11/9/2008
64. Đình, chùa Trại
- Địa điểm: Thôn Trại, xã Liêm Tiết
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
65. Đền, chùa An Hòa
- Địa điểm: Xã Thanh Hà
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 31/12/2009
66. Trận địa chống càn quét của thực dân Pháp tại núi Chùa ngày 21/5/1954
- Địa điểm:  Xã Thanh Tâm, Xã Liêm Sơn
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 17/12/2010
67. Đình, chùa Lương Tràng
- Địa điểm: Thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/12/2011
68. Đình Thong
- Địa chỉ: Thôn Thong, xã Thanh Tâm
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/12/2011
69. Đền Ba Xã
- Địa điểm: Thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà
- Loại hình: Lịch sử và Kiến trúc Nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/12/2011