Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường