Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên thảo luận

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên thảo luận
Sáng ngày 01/12/2021, tiếp tục chương trình làm việc thảo luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung khác, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị giải trình nội dung tiếp thu ý kiến tham gia của các Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn bản của Tỉnh uỷ và các nội dung đề xuất trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khoá 19. Bà Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC09393.jpg

Đại biểu chủ trì hội nghị

Dự Hội nghị còn có Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

 IMG_7878.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa  trình bày báo cáo giải trình nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo giải trình nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh đối với: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tỉnh ủy; Dự thảo Nghị quyết (NQ) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh. Có 10 ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tỉnh ủy, dự thảo NQ của Tỉnh ủy… 

 IMG_7882.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trình bày báo cáo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chi tiết các nội dung đề xuất trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025 (về chỉ tiêu việc làm mới bình quân giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung; huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng); về đánh giá kết quả công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình và Dự thảo NQ về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam; về việc bãi bỏ NQ số 36/2017 ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Trước đó, BTV Tỉnh uỷ đã họp tổ, tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại tổ của các Uỷ viên BCH và các đại biểu tại hội nghị ngày 30/11/2021 vào dự thảo các văn bản của Tỉnh uỷ.

 IMG_7886.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ nhấn mạnh một số nội dung về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, NQ Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của BCH, BTV; sự điều hành sâu sát của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Hà Nam vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, BCH thảo luận và thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra như: Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện các NQ, chương trình, đề án của BCH, BTV Tỉnh uỷ ở một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị còn chậm; chất lượng học tập, quán triệt, triển khai ở một số đảng bộ cơ sở chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; kết quả thu hút đầu tư của tỉnh giảm so với cùng kỳ; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và xác định chủ đề của năm 2022: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH và quốc phòng - an ninh ".

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; quốc phòng - an ninh: BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

Về các NQ, Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh: Thống nhất ban hành 03 NQ của Tỉnh ủy (NQ về công tác xây dựng Đảng năm 2022; NQ về phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; NQ về phát triển KT-XH năm 2022 và thông qua Chương trình công tác năm 2022, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Về Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Dự thảo Quy hoạch tỉnh mà đơn vị tư vấn đã báo cáo. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ Quy hoạch để hoàn chỉnh báo cáo.

Về các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa 19: BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí chủ trương với nội dung đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh ban hành 08 nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đầu tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách, do đó việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ tự chủ và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2025./.​