Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cu...

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn báo cáo của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

1. Cử tri ý kiến

Cử tri xã An Ninh, huyện Bình Lục, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên có ý kiến về việc triển khai mở tài khoản ngân hàng để chi trả phụ cấp và chế độ chính sách khác cho các đối tượng người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo... Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chi trả bằng tiền mặt đối với các đối tượng già yếu không có khả năng tiếp cận dịch vụ này.

Trả lời

Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt. Vì vậy cần sự quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của người dân.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh Xã hội, chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tính đến ngày 24/11/2023, toàn tỉnh đã cấp được 31.882 tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chi trả qua tài khoản cho 5.547 người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ với tổng số tiền là: 7.765.800.000 đồng gần 60 xã, phường, thị trấn. Riêng trên địa bàn huyện Bình Lục đã cấp được 3.795 tài khoản. Tổ chức chi trả qua tài khoản cho 310 người, với tổng số tiền là: 434.000.000 đồng tại 2 xã (xã An Đổ, xã Vũ Bản).

Phần đấu đến 31/12/2023 sẽ thực hiện chỉ trả cho các đối tượng người có công hưởng trợ cấp hằng tháng đã có tài khoản an sinh xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người hưởng chính sách khi tiếp cản dịch vụ này (như việc đi lại rút tiền, hỗ trợ phí quản lý tài khoản hàng tháng....). trước mắt UBND tỉnh đã yêu cầu Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hà Nam chỉ đạo các ngân hàng đảm bảo nhu cầu tối thiểu số lượng các cây ATM trên địa bàn để phục vụ người dân, cam kết miễn phí mở tài khoản, miễn phí quản lý tài khoản năm đầu, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển sang sử dụng tài khoản để thanh toán, thu chi không dùng tiền mặt.

Đối với các trường hợp già yếu không có khả ăng tiếp cận dịch vụ này, muốn ủy quyền cho người thân đại diện hợp pháp, đề nghị UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri ý kiến

Cử tri địa bàn xã Tràng An, huyện Bình Lục đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Vì thời điểm hiện nay có nhiều doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động, có nhiều lao động về địa phương rất khó khăn về việc làm, thu nhập.

Trả lời

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quy định cụ thể như sau:

Hỗ trợ đào tạo nghề:

 Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ dưới 03 tháng. Ngành nghề đào tạo và mức chi phí hỗ trợ học nghề thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; vay vốn tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo quy định.

Hỗ trợ giải quyết việc làm:

Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước: Người lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Vay vốn ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ đi làm việc ở nước người theo hợp đồng: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghe theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; bao gồm các nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài.

 Được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam theo qui định.

Người lao động được hỗ trợ đi làm đi làm việc ở nước ngoài một lần theo chính sách này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Bình Lục, UBND xã Tràng An thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đã đề ra nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người lao động, nhất là lao động không có việc làm, lao động bị mất việc làm.

3. Cử tri ý kiến

Cử tri địa bàn xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân đề nghị cấp trên quan tâm tạo công ăn việc làm cho người dân bị thu hồi đất Khu công nghiệp Thái Hà ở thôn 1, thôn 2 Chương Lương.

Trả lời

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, ngày 03/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3571/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, cụ thể như sau:

Hỗ trợ đào tạo nghề:

Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, ngành nghề đào tạo và mức chi phí hỗ trợ học nghề thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh

Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ chi phí cho một khóa học; mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.

Vay vốn tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo quy định.

Hỗ trợ giải quyết việc làm:

Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước: Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Vay vốn ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ đi làm việc ở nước người theo hợp đồng, người lao động bị thu hồi đất làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; bao gồm các nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài.

Được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam theo qui định.

 Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án: Phối hợp với UBND huyện nơi thu hồi đất xây dựng thực hiện phương án đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất và giải quyết các vấn đề có liên quan.

4. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp cho đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Hiện nay mức chuẩn đối với đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng trên địa bàn tỉnh (360.000đ/hệ số/tháng) là thấp so với so với mức sống, mặt bằng chung của xã hội.

Trả lời

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân cũng như cử tri của nhiều xã khác trên địa bàn đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp cho đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và báo cáo, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội.

5. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ để người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi xuất khẩu lao động.

 

 

Trả lời

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng rất đa dạng tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan..., nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động ngày một tăng cao. Một số đối tượng được hỗ trợ vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể: Đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, người lao động bị thu hồi đất,....

Ngoài các đối tượng nêu trên, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ người lao động khác được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Để hỗ trợ người lao động có thêm các thông tin, hạn chế tình trạng vi phạm hợp đồng lao động đối với các đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động không đủ uy tín, đề nghị người lao động liên hệ các doanh nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Địa chỉ tra cứu: http://www.dolab.gov.vn) hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được hướng dẫn, tư vấn theo quy định.

6. Cử tri ý kiến

Cử tri xã Chân Lý, huyện Lý Nhân để nghị tỉnh điều chỉnh quy định về việc ủy quyền đại diện gia đình nhận tiền thờ cúng liệt sĩ hằng năm vì hiện nay việc ủy quyền có những gia đình kéo dài đến thế hệ các cháu liệt sỹ. Có người ở nước ngoài, ở xa, gia đình có mâu thuẫn không hoàn thiện việc ủy quyền được sẽ bị cắt chế độ thờ cũng như vậy không phù hợp, nên có quy định ai trực tiếp thờ, giữ Bằng Tổ quốc ghi công thì tiếp nhận tiền thờ cúng liệt sỹ hàng năm.

Trả lời

Hiện nay việc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

Hồ sơ , thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ:

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh thì cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định này kèm văn bản ủy quyền của những người quy định tại i điểm a, b, c khoản 6 Điều này và bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công" gửi UBND cấp xã nơi thường trú.

Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng liệt sĩ xác định như sau: Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và nhận trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh; trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn con, nếu liệt sĩ có nhiều con thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải làm văn bản ủy quyền.

Trường hợp con liệt sĩ giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền.

Trường hợp không xác định được người ủy quyền thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp thờ cùng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này đối với UBND cấp xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng. Nếu không xác định được xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng thì giao cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh để thực hiện nghi thức dâng hương liệt sĩ theo phong tục địa phương./.​